Zásady ochrany osobních údajů
a informace o zpracování osobních údajů

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které spolu se zákonem o zpracování osobních údajů nahradí dosavadní právní úpravu, tj. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodní ustanovení

Správcem i zpracovatelem osobních údajů je společnost: Job Network, s. r. o., IČ 03140016, sídlo Bráfova 3070/9a, Žabovřesky, 616 00 Brno, zapsané Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 83756 dne 25. června 2014
Zastoupená Bc. Lukášem Šalamounem
Tel: 736 538 708, e-mail:: Lukas@job-net.cz

Definice pojmů

Kandidát je osoba účastnící se výběrového řízení na otevřenou pracovní pozici.

Klient je společnost, pro kterou firma Job Network s.r.o. zprostředkovává kandidáty.

Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracování je jakákoli operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Citlivé osobní údaje jsou informace typu politické názory, náboženské vyznání, zdravotní stav, sexuální orientace, trestní delikty, členství v odborech, čísla kreditních karet apod.

Správce údajů je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údaj.

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Profilování - Jde o formu automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází nebo pohybu.

Pod pojmem porušením zabezpečení osobních údajů se rozumí „porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů“.

Osobní údaje a jejich zpracování

Společnost Job Network zpracovává a i spravuje „Osobní údaje a citlivé osobní údaje“

1. Informace získáváme reakcemi kandidátů na vystavené inzeráty na webových portálech formou emailových upozornění s přílohou životopisu, nebo bez ní. Na osobních pohovorech nám kandidáti poskytují informace, které se řadí do kategorie „Osobních údajů a citlivých osobních údajů“. Dále využívání externích databází.

2. Email, životopis, nebo ústní podání mohou obsahovat: jméno, příjmení, věk, datum narození, pohlaví, rodinný stav, občanství, fotografii, adresu, kontakt (telefon, email, či jiný elektronické povahy), vzdělání, pracovní praxi, zájmy a jiné.

3. Získané informace se bez udělení souhlasu uchovávají jen po dobu trvání výběrového řízení. Maximálně však jen 6 měsíců. Pokud kandidát má zájem o nabídku zaměstnání i v budoucnu, musí podepsat souhlas se zpracováním údajů. Tento zápis do naší databáze trvá maximálně 5 let a pak, je třeba souhlas obnovit. Pokud nedojde k obnovení souhlasu, dojde k vymazání záznamu z našich databází.

4. Údaje uchováváme v elektronické, listinné a ústní podobě. V elektronické podobě jsou chráněny společností FORPSI (která nám zprostředkovává emailovou a webovou službu), společností ZOHO, která nám zajišťuje interní systém, kam importujeme údaje uchazečů. Obě společnosti prohlásili, že splňují regulaci GDPR. V listinné podobě jsou uchovány v uzamčené a alarmem zakódované kanceláři. Mají k nim přístup jen zaměstnanci Job Network s.r.o., kteří byli řádně proškoleni, jak zacházet s osobními údaji.
Všichni zaměstnanci i externí zpracovatelé jsou vázání mlčenlivostí o osobních údajích jim sdělených, kromě případů sdílení osobních informací klientům, nebo externím zpracovatelům, kterým dané informace jsou určeny.

5. Údaje jsou zpracovávány za účelem probíhajících, nebo budoucích výběrových řízení pro klienty společnosti. Kdy společnost pomáhá jak klientům, tak i kandidátům při zpracování relevantních informací k otevřeným pozicím.

6. Zpracované informace jsou předávány našim klientům, se kterými máme podepsanou smlouvu o zprostředkování kandidátů. Kvůli plnění povinností ze zákona o DPH a dani z příjmů, předáváme fakturační údaje účetnímu (kde může být uvedeno jméno a příjmení kandidáta), se kterým máme uzavřenu zpracovatelskou smlouvu. Osobní údaje chráníme a dalším stranám je nepředáváme ani neprodáváme.

Zpracováváme jen ty osobní informace, které jsou potřebné pro samotné výběrové řízení a není jejich zpracování v rozporu se zákonem.

Citlivé osobní údaje k naší činnosti nepotřebujeme, ale mohou být uvedeny v CV a nebo při pohovoru. Pokud je kandidát uvádí v CV, tak nemáme právo je vymazat, protože bychom porušili jeho prezentaci (CV). Pokud je zmíní na pohovoru, tak danou skutečnost nezaznamenáváme.

Genetické a biometrické údaje a osobní údaje dětí nezpracováváme.

Společnost Job Network je správcem údajů směrem k inzertním serverům, kdy zadává inzerci a využívá dostupné technologie pro vyhledávání kandidátů u třetích společností.

Společnost Job Network je zpracovatel údajů směrem ke svým klientům, kdy zpracovává osobní údaje pro klienty, s kterými má podepsanou smlouvu o zprostředkování.

Ochrana osobních údajů

Firma Job Network s.r.o. postupuje dle nařízení GDPR o ochraně osobních údajů a přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v tomto nařízení.

Kandidát bere na vědomí, že odesláním (poskytnutím) osobních informací započne zpracování osobních údajů.

Práva kandidátů

Kandidát má právo:

  1. Vědět kdo jsme, proč zpracováváme jeho data, jaká data zpracováváme a kde je máme uložené. Jak dlouho je budeme zpracovávat a komu je budeme poskytovat.
  2. Na kopii získaných a zpracovaných údajů.
  3. Odvolat svůj souhlas.
  4. Zažádat o vymazání veškerých údajů o jeho osobě. Nebo být zapomenut.
  5. Na přistup ke svým informacím.
  6. Dožadovat se opravy údajů.
  7. Omezit zpracování.
  8. Vznést námitku.
  9. Na přenesení údajů k jinému správci.
  10. Má absolutní právo být okamžitě (v naléhavých případech nejpozději do 72hodin) informován o ztrátě, zcizení, zničení, zkreslení, nebo nechtěné změně.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Dalším použitím webu s tím souhlasíte. ... zobrazit podrobnosti

Souhlasím ×